Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Yritysrakenne ja yritysten kilpailukyky - Tiedonlähteitä

 

Päivitystiedot

Päivitetty: 02.06.2017

Seuraava päivitys: 30.6.2018

 
 

Yritysrakenne ja yritysten kilpailukyky

Yritysrakenne ja yritysten kilpailukyky

Kansainvälisen talouden jatkuva ja nopea muutostila sekä innovatiivisuuden ja osaamisen vaatimukset asettavat edelleen haasteita Lapin yritysten toiminnalle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Luonnonraaka-aineiden merkitys kasvaa perustettavien uusien pk-yritysten myötä. Yritysten kilpailukyvyn kehittymisen kannalta kumppanuudet globaalisti erityisesti pohjoisen parhaiden partnereiden kanssa innovaatiotoiminnassa, ali- ja osahankinnassa, tuotannossa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä rahoituksessa ja pääomituksessa nousevat ratkaisevaan rooliin. Lappilaiset yritykset ovat saaneet uusia liiketoiminta-avauksia kansainvälisille markkinoille mm. Aasiaan. Myös USA:n markkinat osoittavat hienoisia kasvun merkkejä. Etenkin matkailukohteena Lapin kiinnostavuus on kasvussa.

Hyvät kehitysnäkymät

 

Lapin yritysten toimialarakenne on monipuolinen. Vuonna 2015 Lapissa oli 12 120 yritysten toimipaikkaa. Yritykset työllistävät lähes 37 790 htv. Lapissa mikroyritysten osuus (alle 5 työntekijää) on suuri, yli 80 % lappilaisista yrityksistä on mikroyrityksiä. Suurin osa yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä (työllistävät alle 250 työntekijää), suuret yritykset ovat pääosin ketjuyrityksiä tai suurempien yritysten omistamia toimipaikkoja.

Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta ja kaivostoimintaa edustavat yritykset, joiden tuotannosta suurin osa menee vientiin. Suurten yritysten alihankkijat ovat vasta totuttelemassa maan rajojen ulkopuolelta tulevaan kilpailuun. Toisaalta Lapissa on joukko pieniä, erikoistuneita, huippuosaavia ja kansainvälisille markkinoille suuntautuneita yrityksiä, jotka ovat esikuvia uudenlaiselle yrityskulttuurille. Viimeisten vuosien aikana on saatu merkittäviä avauksia esimerkiksi ympäristöliiketoiminnan ja rakentamisen aloilla. Toimivien kaivosten vuosittaiset investoinnit ovat huomattavia lisäyksiä aluetalouden elinvoimaisuuteen. Myös kaivoshankkeissa on tapahtunut aktivoitumista.

Suurteollisuudessa on tehty yhtiökohtaisia järjestelyjä ja toimenpiteitä, jotka tukevat Lapin alueen yksiköiden kilpailukykyä. Metsä- ja terästeollisuusyksiköihin ja kaivostoimintaan on investoitu miljoonia euroja kapasiteetin kasvattamiseen. Nämä investoinnit tukevat alihankkijoiden toimintoja laajasti. Teollisuudessa eniten työllistäviä toimialoja ovat metallien jalostus, paperi- ja puuteollisuus, metallituotteiden ja koneiden valmistus sekä koneiden ja laitteiden huolto, korjaus ja asennus. Kaivos- ja suurteollisuuden vaikutuksesta Lappiin on kehittynyt osaava metallituotteiden valmistukseen ja teollisuuspalveluihin erikoistunut pk-yritysten joukko.

Matkailun toimiala on vahva ja se kasvaa kaikilla alueilla. Matkailu eri toimintoineen on merkittävä työllistäjä ja kasvusykäykset heijastuvat laajemmin. Esimerkiksi matkailuliitännäiset palvelu- ja hyvinvointialat kehittyvät positiivisesti. Kotimarkkinoille on syntynyt useita pieniä yrityksiä, jotka valmistavat luonnontuotteita ja hyödyntävät liiketoiminnassaan Lapin luonnosta saatavia raaka-aineita. Toiminta on vielä pienimuotoista, mutta selvästi kasvuala. Liike-elämän palveluista kasvavia ja työllistäviä toimialoja ovat muun muassa henkilöstöpalvelut, insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi sekä kiinteistö- ja siivouspalvelut.

Lapin yritysten suhdannekuva oli vaihteleva vuonna 2016. Yritysten liikevaihdon kehitys kääntyi alkuvuoden notkahduksen jälkeen uudelleen kasvuun loppuvuodesta. Liikevaihto jäi hieman edellisvuotta alhaisemmaksi. Liikevaihto kasvoi alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Kaivostoiminta erottuu pitkän aikavälin kehityksessä muita toimialoja positiivisemmalla liikevaihto- ja henkilöstömäärän kehityksellä. Seuraavaksi tulee matkailu (majoitus- ja ravitsemistoiminta ja matkailupalvelut) ja rakentaminen. Kaupan liikevaihdon kehitys on kasvava ja koko maata positiivisempi matkailun heijastusvaikutusten myötä. Teollisuuden liikevaihdon kehitys on ollut heikoin. Suhdannekatsauksessa tarkastelluilla toimialoilla teollisuudessa ja kuljetuksessa ja varastoinnissa henkilöstömäärän kehitys on laskeva.

Kasvavat alat vaikuttivat välillisesti myös muille aloille. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2016 viidenneksen korkeammalla tasolla kuin vuonna 2010. Suhteellisesti eniten liikevaihto on kasvanut kaivostoiminnassa, liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Kehitysnäkymiä

Suomi on vientivetoinen maa ja suomalaisten yritysten kilpailukyky on välillisesti tai välittömästi riippuvainen maailmanmarkkinoiden liikkeistä. Tällä hetkellä toimintaan ja tulevaisuuden muutospaineisiin Suomessa vaikuttaa EUn sisäinen talous- ja poliittinen kehitys, USAn tilanne sekä EU ja Venäjä suhteet kauppapakotteineen. Aasian maiden etenkin Kiinan rooli kansainvälisessä kaupassa ja taloudessa on kasvanut niin tavaroiden viennissä, tuonnissa, matkailussa kuin investoinneissa. Lapin yritysten vienti on useamman vuosikymmenen ajan ollut ns. perinteisten toimialojen varassa. Metsä-, paperi-, metalli- ja kemianteollisuus ovat muodostaneet vientiteollisuuden tuloista suurimman osan. Hieman myöhemmin mukaan on liittynyt palveluliiketoiminta. Uutta vientiä on tullut esimerkiksi ympäristöliiketoiminnan alalla sekä puutalotoimituksissa.

Teollisuuden merkitys on Lapissa vahva ja laajasti määritellen joka neljäs työpaikka on teollisuudessa. Teollisuuden näkökulmasta kierto- ja biotalouden uusien investointien liiketoimintapotentiaali on nykytasoon verrattuna kymmenkertainen ja meneillään oleva kehittämistyö tulee synnyttämään satoja uusia työpaikkoja. Malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden tutkimuspanostukset ovat Lapissa selvästi kasvaneet muutaman vuoden tauon jälkeen ja tämä ennakoi tulevaisuudessa kaivostoiminnan vahvistumista alueella.

Suurteollisuudessa yritykset keskittävät voimavarojaan kannattavuuden parantamiseen. Lapin suurteollisuuden vahvistumisen myötä teollisuuspalvelutoimialla on vilkastumista. Uusia investointeja on käynnissä, jotka osaltaan tukevat tulevaisuuden uusien teollisuushankkeiden toteutumista, esimerkiksi parhaillaan valmistuva LNG-terminaali. Lisäksi valmistellaan kahden miljardiluokan biojalostamon rakentamista Kemiin ja Kemijärvelle.

Saavutettavuus ja sujuvat logistiikkaketjut ovat avaintekijöitä Lapin elinkeinoelämälle. Kyse on niin satamista, lento- juna- kuin maantieliikenteen sujuvuudesta pitkien etäisyyksien Lapissa. Väestökehitys on positiivista alueilla, jossa on uutta työtä ja elinvoimaisuutta. Lapin kannalta on tärkeä saadaan aikaan työmarkkinoilla vahva positiivinen imago ja vetovoima riittävän osaavan työvoiman saamiselle. Hyvin toteutetuilla julkisilla hankinnoilla tuetaan ja kehitetään aluetaloutta.

Matkailualalla panostetaan uusien markkinoiden ja asiakasryhmien etsimiseen. Toimialan näkökulmasta saavutettavuus on noussut kaikkein keskeisimmäksi ja merkittävimmäksi kilpailutekijäksi. Lapin matkailualueet tekevät työtä uusien yhteyksien ja uusien keskuspaikkojen eli lentoliikenteen solmukohtien kanssa, jotta markkinat pysyisivät riittävän lähellä. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat viimevuosina käynnistyneet uudet lentoyhteydet Keski - Euroopasta Lapin kentille. Aasia nostaa kävijämääriä jatkossa ympäri Lappia. Yksilömatkailijoiden määrän kasvun arvioidaan jatkuvan. Matkailijamäärien kasvun lisäksi viipymät ovat pidentyneet. Asiakaskunta koostuu aiempaa useammista kohdemaista. Matkailijamäärien kasvu heijastuu useille toimialoille ja tukee erityisesti myös kauppaa ja logistiikkaa. Pysyvänä haasteina tuleville vuosille ovat saavutettavuuden ja ympärivuotisuuden kehittäminen.

Rakennusalalla on näköpiirissä selvää elpymistä ja kasvun elementtejä. Nykyinen ja lähitulevaisuuden rakentaminen kohdistuu erityisesti kaupunkien asunto- ja palveluvarustuksen lisäämiseen sekä teollisuuspaikkakuntien uudis- ja laajentumisprojekteihin. Matkailurakentamisessa uustuotanto on lisääntynyt ja toimialan vahva kasvu ennakoi, että isompia kohteita käynnistynee lähivuosina. Matkailurakentaminen tulee vahvemmin kohdistumaan koko Lapin alueelle. Myös käynnissä olevat uudet tehdas- ja kaivoshankkeet ennakoivat suurempimittaluokkaisen teollisuusrakentamisen käynnistyvän.