Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Ympäristö, luonnonvarat ja energia

Mahdollisuudet

• Monimuotoinen, kaunis ja puhdas luonto luo edellytyksiä elinkeinojen monipuolistamiselle ja uusiutumiselle (mm. luonnontuoteala, biotalous, terveys- ja luontomatkailu sekä maisemanhoito)
• Luontomatkailun vetovoiman parantaminen erityisesti ulkoilureittien kehittämisellä uudet lajit (mm. talvipyöräily) ja matkailijaryhmät (mm. aasialaiset) huomioiden
• Uusiutuva energia, luonnonvarojen kestävä käyttö ja kiertotalous (mm. jätteen uusiokäyttö raaka-aineena ja energiana) vahvistuvina liiketoiminnan alueina
• Ekologisesti ja eettisesti tuotettujen elintarvikkeiden ja tuotteiden kysynnän kasvu
• Asianmukainen ja toimiva yhdyskuntien jätehuolto, jätteiden lajittelumahdollisuuksien paraneminen ja teollisuuden sivutuotteiden kierrättämisen kehittäminen luovat edellytyksiä turvalliselle ja terveelliselle ympäristölle, neitseellisten luonnonvarojen säästymiselle sekä mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle
     
      
Riskitekijät
• Ilmastonmuutoksen tuomat vaikutukset ympäristöön ja luonnonvaroihin
• Ympäristön hyvän tilan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen resurssien vähetessä ja kuormituspaineiden kasvaessa
• Nopeasti kehittyvillä toimialoilla (mm. uusiutuva energia, matkailun trendit) mukana pysyminen
• Epäonnistuminen luonnonvarojen hyödyntämisessä ja turvaamisessa kestävän käytön näkökulmasta
• Epäonnistumiset maankäytön suunnittelussa (mm. kaivokset, tuulivoima, metsien käyttö) voivat johtaa luonnon vetovoimaisuuden heikentymiseen
• Uusiomateriaalien mahdollinen ylitarjonta sekä niiden pitkäaikaiskäyttöön liittyvät mahdolliset riskit
• Jätehuollon käsittely- ja logistiikkajärjestelyt (mm. pitkät välimatkat, tyhjiä paluukuormia)
 
Näkökulmia muutokseen varautumiseen ja uudistumistarpeisiin

Ympäristötehtäviin käytettävien resurssien väheneminen ja samanaikainen ympäristötehtävien osittainen eriytyminen kehittämistehtävistä asettaa suuria haasteita ympäristön hyvän tilan säilymiselle ja luonnonvarojen kestävän käytön varmistamiselle ympäristöhallinnon ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta. Haastetta lisää vielä se, että niin Suomen kansallisen biotalousstrategian kuin Energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää luonnonvarojen käytön lisäämistä ja tehostamista. Lapissa oman lisän tuo vielä eri elinkeinojen yhteensovittamisen tarve erityisesti maankäytönsuunnittelussa. Resurssien heikentyminen ulkoilureittien perustamisessa ja ylläpidossa sekä matkailun kannalta epäedulliset maankäytön suunnittelun ratkaisut voivat johtaa Lapin matkailun vetovoiman ja kilpailukyvyn heikentymiseen.


Näihin muutoksiin varautuminen edellyttää ympäristöön ja luonnonvarojen käyttöön liittyvän olemassa olevan tiedon hyödyntämisen tehostamista ja sitä, että eri hallinnonaloilla ja viranomaisilla olevien ympäristötietokantojen yhdistämistä jatketaan ja laajennetaan. Digitaalisuuden mahdollistamia ratkaisuja tulee ottaa tehokkaasti käyttöön ja kehittää uusia tapoja kerätä ympäristöntilaan liittyvää tietoa ml. erilaisten kansalaisseurantojen kehittäminen. Maankäytön suunnittelussa tulee entistä paremmin huomioida matkailupalveluiden tarpeet, jotta Lapin luonto säilyy vetovoimaisena matkailukohteena. Toisaalta myös matkailuelinkeinoa on kehitettävä vastaamaan uusien lajien ja matkailijaryhmien aiheuttamaan kysyntään. Uuden yritystoiminnan tukeminen mm. uusiutuvan energian ja jätemateriaalien tuotteistamisen aloilla edistää sekä ympäristön tilan hyvänä pysymistä että luonnonvarojen säästämistä.