Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Päivitystiedot

Päivitetty: 2.6.2017

Seuraava päivitys: 30.6.2018

 
 

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu, toteuttavat tutkimus- ja kehitystoiminnassaan yhteistä Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelmaa 2014 - 2020. Nykyisellä rahoitusohjelmakaudella Lapin korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistyminen tulee vahvistumaan ja alueen ulkopuolelta hankitun rahoituksen merkitys korostumaan. Yhteistyötä alueen eri tutkimus- ja kehitystoimijoiden välillä tiivistetään entisestään.

Hyvät kehitysnäkymät

 

 

Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman toteuttamiseksi sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi Lappiin on perustettu viisi arktista älykkäästi erikoistunutta klusteria, jotka muodostuvat Lapin korkeakouluista, tutkimuslaitoksista, yrityksistä, elinkeinoelämän tukipalveluista, rahoittajista sekä muista alueen toimijoista. Klusterit ovat:
• Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri
• Arktinen älykäs maaseutuverkosto
• Arktinen turvallisuusklusteri
• Arktiset kehittämisympäristöt klusteri
• Arktinen muotoiluklusteri.
Lisäksi hyvinvointialoille muun muassa sosiaali- ja terveysalan uudistuksen kehittämisen tueksi käynnistetään hyvinvointiklusteria.

Lapin korkeakoulukonserni
Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelma 2014 - 2020 on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen ohjelmakokonaisuus, jolla jatketaan vuonna 2009 aloitettua suunnitelmallista tutkimus- ja kehitystyötä. Ohjelman keskeinen tavoite on edistää maakunnallisen innovaatioverkoston rakentamista ja vahvistaa korkeakoulujen roolia alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämisessä yhteistyössä alueen muiden tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Innovaatio-ohjelma sisältää korkeakoulujen alueen tarpeisiin vastaavat tutkimuksen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan teema-alueet ja toimintatavat, joiden avulla kasvatetaan yritysten ja julkisen sektorin osaamista, tehostetaan näiden toimintaa sekä tuetaan uusien innovaatioiden ja yritysten syntymistä. Ohjelman keskiössä on käyttäjälähtöinen ja ratkaisukeskeinen, monialainen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta.
Innovaatio-ohjelmassa on kaksi teemaa: arktinen ympäristö, luonnonvarat ja kilpailukyky sekä pohjoisen yhteiskunnan muutos ja hyvinvointi. Ohjelmaa toteutetaan teemakohtaisten pilottien avulla. Pilottiteemat ovat:
• Arktinen muotoilu
• Kestävä hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja esteetön vieraanvaraisuus
• Kierrätystalous ja sivuvirrat
• Turvallisuus
• Maakunnan kansainvälisen rahoitusosaamisen vahvistaminen

Pilotit toteutetaan osana Lapin arktisen erikoistumisen strategiaa sekä Lappi-sopimusta.

Kansainvälistyminen ja kansainvälisen toiminnan edistäminen on uusi osa Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman toteutusta, jota ohjaa erillinen kansainvälisen toiminnan suunnitelma. Toimintasuunnitelman mukaisesti rakennetaan tiekarttaa kohti kansainvälisempää korkeakoulukonsernia valituilla innovaatio-ohjelman vahvuus- ja kehittämisalueilla. Innovaatio-ohjelman kansainvälisen toiminnan keskeisenä tavoitteena on löytää kansainvälisiä kumppaneita ja verkostoja, joiden avulla tehdään laajempaa kansainvälistä yhteistyötä mm. tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen mahdollistamiseksi. Pyrkimyksenä on myös edistää alueen yritysten ja muiden sidosryhmäorganisaatioiden pääsyä kansainvälisiin verkostoihin ja hankkeisiin.

Lapin yliopisto
Lapin yliopisto on kansainvälisesti selkeästi profiloitunut ja tunnustettu arktinen ja pohjoinen tiede- ja taideyliopisto. Lapin yliopiston tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus kohdistuvat pohjoisten alueiden yhteiskuntiin, ympäristöön sekä näiden vuorovaikutukseen. Yliopiston tutkimus ja taiteellinen toiminta on profiili- ja painoaloillaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa.

Yliopistolla on neljä strategista painoalaa. Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus -painoalan tutkimuksessa eritellään eri toimijaryhmien intressejä suhteessa toimintaympäristön ehtoihin ja sääntelyyn. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista kestävän kulttuurisen, sosiaalisen, taloudellisen, ja ekologisen kehityksen näkökulmista arktisessa ja pohjoisessa toimintaympäristössä. Erityisinä tutkimuskohteina ovat alkuperäiskansoihin liittyvät teemat.

Pohjoinen hyvinvointi, koulutus ja työ -painoalassa lähtökohtana on arktisen alueen muutos, joka vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, yhteiskuntarakenteisiin ja muuttoliikkeeseen. Tutkimuksessa huomiota kiinnitetään pohjoiselle alueelle ominaisiin sosiaalisiin, taloudellisiin, poliittisiin ja koulutuksellisiin hyvinvointia heikentäviin ja edistäviin tekijöihin. Yliopisto rakentaa monitieteistä muutoksen tutkimusta ja kouluttaa muuttuvan työn asiantuntijoita.

Vastuullinen matkailu -painoalassa korostuvat paikallisen elämänmuodon, maiseman ja rakennetun ympäristön yhdistyminen matkailuelinkeinon kehittämiseen. Matkailun monitieteinen tutkimus kohdistuu etenkin vieraanvaraisuuden politiikkaan, matkailupalveluiden muotoilemiseen ja tulevaisuuden matkailuympäristöjen suunnittelemiseen. Tutkimus tarjoaa ymmärtämisen ja kehittämisen välineitä matkailuun liittyvään yhdyskuntasuunnitteluun ja matkailun toimialoille.

Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu -alueella hyödynnetään taiteen ja tieteen vuorovaikutusta matkailun, teollisten tuotteiden, sähköisten palveluiden, hyvinvointipalveluiden sekä esteettömien ja turvallisten ympäristöjen kehittämisessä. Palvelumuotoilun tutkijana ja kouluttajana yliopisto luo edellytyksiä julkisten palvelujen, oppilaitosten ja yksityisen sektorin kilpailukykyiselle ja kestävälle palvelutuotannolle monikulttuurisessa ympäristössä.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen globaalimuutoksen tutkimusryhmän aiheita ovat erityisesti ekologia ja ympäristön muutokset. Kestävän kehityksen ryhmä tutkii yhteiskuntien ja yhteisöjen sopeutumista muutoksiin ja pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti on erikoistunut ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin. Arktisessa keskuksessa valmistellaan EU:n arktista informaatiokeskusta, jossa ovat mukana arktisen alueen keskeisimmät tutkimuslaitokset ja yliopistot. Parhaillaan Lapin yliopisto on vahvistamassa saamentutkimuksen osaamistaan varsinkin yhteiskuntatieteellisellä ja oikeustieteellisellä alalla.

Yliopiston kansainvälisten tutkimusverkostojen ja etenkin Arktisen yliopiston (UArctic) yhteistyö vahvistavat yliopiston osaamista ja merkittävyyttä arkisen osaamisen kysymyksissä. Verkosto on sadan arktisen tutkimus- ja koulutusinstituution yhteistyöelin, joka tukee arktisten ja monitieteisten tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä järjestämällä myös arktiseen keskittyviä koulutusohjelmia. UArctic-verkoston hallinnollinen johto ja koordinaatiosta vastaava toimisto sijaitsee Lapin yliopistossa.

Arktista olosuhdeosaamistaan Lapin yliopisto edistää perustamalla arktisen muotoilun osaamiskeskuksen. Arktisen muotoilun osaamiskeskuksessa kohtaavat tiede, taide ja yritykset. Yhteistyön tuloksena syntyy innovaatioita. Tavoitteena on uudistaa ja kohdentaa tiedekunnan tutkimustoimintaa sekä siihen liittyviä toimintaympäristöjä ja toimintamalleja yhdessä alueellisen elinkeinoelämän ja kehitysorganisaatioiden kanssa siten, että kokonaisuus palvelisi entistä paremmin aluetta ja sen elinkeinoelämää. Osaamiskeskuksella on vahva kansallinen ja kansainvälinen verkosto. Pohjoisuuteen ja arktisuuteen profiloitunut muotoilun osaamiskeskus tukee Lapin älykästä erikoistumista.

Lapin ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta on kansallisesti merkittävää niin volyymeiltään kuin vaikuttavuudeltaankin. Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaa ohjaa Lapin ammattikorkeakoulun strategia ja Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelma 2014 - 2020. Painoaloillaan ammattikorkeakoulu tähtää arktisen osaamisen edelläkävijäksi sekä kansainvälisesti arvostetuksi kouluttajaksi, kehittäjäksi ja kumppaniksi. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnallaan Lapin ammattikorkeakoulu pyrkii liiketoiminnan ja yrittäjyyden vahvistamiseen sekä alueen julkisen sektorin toiminnan tehostamiseen. Erityisenä painopisteenä on kansainvälinen tutkimus- ja kehitysyhteistyö.

Lapin ammattikorkeakoulun strategisia painoaloja on viisi:
Arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen: Lapin AMK tekee yhteistyötä naapureidensa kanssa ja etsii kumppanuuksia globaalisti. Lähikansainvälistyminen, rajaesteiden madaltaminen, pk-sektorin pääsy Barentsin suurhankkeisiin, pohjoisen alueen yhteiset haasteet kuten nuorten poismuutto ja rajan yli tapahtuva julkisten palveluiden yhteistyö ovat esimerkkejä rajaosaamisesta, jonka kehittämiseen Lapin AMK panostaa.
Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen: Pohjoisen luonto ja runsaat luonnonvarat ovat globaalin mielenkiinnon kohteena. Koskemattoman luonnon matkailu- ja virkistysarvo on kiistaton. Luonnon antimilla ja niiden jalostamisella on kasvava merkitys elinkeinoelämälle. Runsaat metsä- ja mineraalivarat houkuttelevat globaaleja toimijoita. Erilaisten intressien yhteensovittaminen, luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, jatkojalostuksen edistäminen sekä alaa palvelevan toiminnan kehittäminen Lapissa edellyttävät älykkäitä tulevaisuuden ratkaisuja.
Etäisyyksien hallinta: Pohjoisen pitkät etäisyydet ovat haaste niin yksilön arjelle kuin elinkeinojen harjoittamisellekin. Logistiikan osaamisen ja kehittämisen lisäksi erilaisten tieto- ja viestintäteknologisten ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämisellä on merkittävä rooli saavutettavuuden parantamisessa. Lapin AMK jatkaa vahvaa etäoppimisen kehittämistä ja panostaa teollisuuden, liiketalouden ja hyvinvoinnin etäpalveluiden, etäterveydenhuollon, liikkuvien palveluiden ja esteettömyyden kehittämiseen.
Turvallisuusosaaminen: Turvallisuus on keskeinen osa kaikkea vastuullista toimintaa. Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta, johtaminen ja yhteistyö ottavat huomioon ihmisten henkilökohtaisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä yritysten häiriöttömän toiminnan. Lapin AMK rakentaa kansallisesti ja kansainvälisesti vahvaa turvallisuusosaamista. Monialaisella turvallisuusosaamisella tuetaan ihmisten, toimintaympäristöjen ja elinkeinojen turvallisuutta sekä edistetään alueen toimijoiden ja elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.
Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys: Yritysten syntyminen, kasvu ja kansainvälistyminen ovat Lapin elinehto. Lapin AMK kiinnittää erityishuomiota yrittäjyyden ja yritysten kehittämiseen. Yritysten tarpeisiin vastataan tuotteistetuilla koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluilla.

Tutkimuslaitokset

Luonnonvarakeskus
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotehtävät sulautuivat yhteen Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015. Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja palveluita asiakkailleen, avaa mahdollisuuksia uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle elinkeinotoiminnalle sekä tukee yhteiskunnan päätöksentekoa. Luonnonvarakeskuksen strategiset tavoitteet ovat tuottaa uusia biopohjaisia tuotteita ja saada aikaan niistä uutta liiketoimintaa, lisätä tuottavuutta tuomalla biotalouteen digitaalisia ratkaisuja, kannattavaa ruoantuotantoa terveellisesti ja tuoda elinvoimaa alueille kiertotaloudesta sekä luoda hyvinvointia luonnon aineettomista arvoista. Luonnonvarakeskus on vahva alueellinen toimija, jolla on toimipaikkoja ympäri Suomea. Lukessa työskentelee 1300 henkilöä, joiden osaaminen on laajasti käytettävissä alueen biotalouden ja elinkeinotoiminnan kehittämiseksi. 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja, jonka tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. GTK Pohjois-Suomen yksikössä on erikoistuttu kaivosteollisuutta palvelevaan toimintaan.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tuottaa monitieteistä ympäristötutkimusta Lapin alueelta. Lisäksi ELY ja AVI viranomaistehtävien lisäksi tuottavat merkittävää tietoa Lapin ympäristön tilasta.

Lapin alueella toimii myös muita merkittävinä tutkimuslaitoksia, joista tärkeimpänä Sodankylän observatorio ja Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologinen asema, Turun yliopiston Lapin tutkimuslaitos Kevo.

Kehitysnäkymiä

 

Lapissa rakennetaan toimialat ylittävää älykkään erikoistumisen klusteria, jonka lähtökohtana on alueellisen yhteistyön vahvistuminen elinkeinoelämän sekä tutkimus-, kehitys-ja innovaatiotoiminnan kesken sekä yritysten kv-liiketoiminnan kasvun tukeminen. Verkostoitumisen tavoitteena on lisätä selkeästi alueelle saatavaa kansainvälistä rahoitusta. Onnistuessaan klusteritoiminta edistää yritysten erikoistumista ja auttaa niitä löytämään omat vahvuutensa.

Korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman mukaisesti tutkimus- ja kehittämistyötä suunnataan Lapin kannalta tärkeille strategisille painoaloille. Pyrkimyksenä on kehittää alueen tarpeisiin sopivia korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluja. Samalla kuitenkin pyritään säilyttämään kyky reagoida joustavasti ja suunnata panoksia uutta liiketoimintaa tuoville tulevaisuuden aloille. Yhteistyötä vahvistetaan etenkin pk-sektorin kanssa ja pyrkimyksenä on solmia strategisia kumppanuuksia, joiden puitteissa tehdään systemaattista pitkäjänteistä yhteistyötä.

Kansainvälistymiseen panostetaan entistä voimakkaammin. Kansainvälisten kumppanuuksien merkitys korostuu ja kansainvälisesti kiinnostavat aiheet saavat entistä enemmän painoarvoa. Niukkenevien resurssien myötä myös yhteistyö alueen eri tutkimus- ja kehitystoimijoiden välillä tulee tiivistymään entisestään.

Tutkimuslaitoksilla on merkittävä rooli alueen innovaatioverkostossa ja -toiminnassa , mikä perustuu kansainväliseen huippuosaamiseen ja tutkimustietoon alueen luonnonvarojen ja ympäristön kestävästä hyödyntämisestä. Lapin alueella muutosten, kuten ilmastonmuutoksen ja väestön demografisten muutosten vaikutukset ovat merkittäviä, sillä ne tapahtuvat luontoympäristöltään herkällä ja harvaanasutulla arktisella alueella. Tämän vuoksi Lapin alueesta on muodostunut luonnonvarojen eri käyttömuodoiltaan mielenkiintoinen "laboratorio", jossa myös kansainvälisesti merkittävät tutkimusaiheet saavat käytännön demonstraatiomahdollisuudet.

Kaikki alueen tutkimuslaitokset ovat mukana klusteritoiminnassa, ja ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän ja muiden kehittäjien kanssa. Hyvin kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneet tutkimuslaitokset tuovat klusteritoimintaan merkittäviä kumppaneita. Tutkimuslaitokset yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa ovat kehittäneet Lapista arktisen alueen älykkään toimijan, jonka elinkeinoelämä on vireää ja perustuu, niin aluetaloudellisesti kuin luonnonvarojen hyödyntämisessä, kestävälle pohjalle.

Tutkimuslaitosten viranomaistehtävät tukevat myös osaltaan alueen ja sen elinkeinotoiminnan ja hallinnon tietopohjaista toimintaa ja kehittämistä.