Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Rovaniemen seutukunta, kevät 2019

Rovaniemi, Ranua

Rovaniemen seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 66 858 henkilöä. Vuoden aikana väestö kasvoi 466 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 3 661.

Rovaniemen seutukunta

Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen

Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

+

+

+

Työttömyyden määrä ja rakenne

+

+

+

Työvoiman saatavuus

-

0

0

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Hallinnollisena keskuksena Rovaniemen vahvuutena on monipuolisuus ja saavutettavuus. Panostukset saavutettavuuden paranemiseen on tehnyt Rovaniemestä ympärivuotisen matkailukohteen joulun, lumen, revontulten ja kesämatkailun ympärille. Rovaniemellä matkailun kasvu näkyy katukuvassa, lento- ja junaliikenteessä. Matkailu kasvaa Rovaniemellä hyvää vauhtia ja tukee sesongin jatkumista. Alueesta on muodostunut monipuolinen urheiluosaamisen ja siihen liittyvien toimintaympäristöjen keskittymä. Yksilömatkailu lisääntyy selvästi ja tämä tuo uusia haasteita palvelukulttuuriin ja palveluiden laadun ylläpitoon. Airbnb kasvaa ja samalla ammattimaistuu ja nähdään sekä mahdollisuutena että uhkana. Se tasoittaa kaupungin majoituspulaa huippusesonkien aikana. Toisaalta sen nähdään häiritsevän matkailualan kilpailutilannetta, koska Airbnb toimii eri säännöillä kuin viralliset majoituspaikat ja riskinä mahdolliset häiriöt ja vahingot, joita toiminnasta voi aiheutua vakituisille asukkaille.

Rovaniemellä on käynnissä useita kaavahankkeita, joilla pyritään parantamaan palvelurakenteita, majoituskapasiteettia, matkailupalveluja sekä uusia asuinalueita. Hyvällä valmistautumisella kaavoitukseen voidaan tukea yritysten kasvua ja yleensä elinvoimaisuuden kehittymistä. Tärkeää on saada pääomia ja investointia liikkeelle.

Rovaniemen seutukuntaan kuuluvan Ranuan kunnan elinvoimaisuus on lisääntynyt voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Ranuan vahvuutena ovat luonnontuotteet, eläinpuisto ympäristöineen, yrittäjyys ja kauppa. Eläinpuisto toimii perhematkailun veturina ja alueesta on muodostunut matkailu- ja lomakohde. Matkailussa tavoitteena on yöpymisten määrän kasvattaminen. Ranualla on panostettu saavutettavuudessa erityisesti laajakaistaan ja sen kattavuus on parhaita Lapissa. Ranualaisten visio on osuvasti "rohkea Ranua - arktinen kunta innostaa uuteen".

Rovaniemen on luotava edellytyksiä houkuttelevuudelle yritystoiminnan sijoittumiseksi ja laajentumiseksi alueella. Kaupungin talous on haastavassa tilanteessa ja hallintokunnat on haastettu hakemaan säästöjä. Rovaniemellä ei ole lähivuosina näköpiirissä suurteollisuuden investointeja kuten Kemiin ja Kemijärvelle, mutta rovaniemeläisille pk-yrityksille suurhankkeet tuovat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Rovaniemen elinkeinorakenne on monipuolinen, joten tulevaisuus ei ole kiinni yhdestä isosta toimijasta tai toimialasta. Suurimpia työllistäjiä Rovaniemellä ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, vähittäiskauppa ja koulutus- ja julkinen hallinto. Rovaniemen väestökehitys on pysynyt positiivisena pitkällä aikavälillä ja väestömäärä kasvaa. Ranuan väestökehitys on laskeva. Positiivisen kehityksen uskotaan heijastuvan paluumuuttoon.

Rovaniemen laaja koulutustarjonta ja tutkimuslaitokset palvelevat koko Lappia ja useilla aloilla koko maata.

 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Yritysten liikevaihdon kehitys on ollut koko vuosikymmenen kasvussa, poikkeuksena pieni vuosimuutoksen notkahdus vuonna 2013. Teollisuustoimialan merkitys vahvistuu ja rovaniemeläisten yritysten vienti on kasvussa. Rovaniemellä rakentaminen on vilkasta. Useiden kerrostalotyömaiden ja Napapiirin alueen lisäksi aloitetaan Lapin keskussairaalan laajennus. Laajennushanke on saanut rahoituksen ja rakentaminen alkaa syksyllä 2019 vesi- ja kaukolämpöjohtojen siirrolla ja pysäköintitalon rakentamisella. Sen jälkeen alkavan toteutuksen on määrä olla valmis syyskuussa 2023. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 138 miljoonaa euroa ja hanke on Lapin mittakaavassa erittäin merkittävä.

Matkailu kasvaa ja kansainvälistyy. Visit Rovaniemen arvio vuoteen 2022 on, että majoitusyritysten tulot kaksinkertaistuvat ja uusia työpaikkoja syntyy yli 1 000. Rovaniemen lentokenttä oli remontin vuoksi suljettuna viimeksi vuonna 2016 ja jälleen Rovaniemen lentoasemalla on käynnissä merkittäviä laajennusinvestointeja matkailijoiden ja lentoliikenteen kasvun myötä.

Myös Ranualla matkailu kasvaa ja kansainvälistyy. Alueella toimivat matkailuyritykset ovat verkostoituneet ja toiminta on ympärivuotista. Positiivinen kehitys luo uutta pohjaa ja uskoa muillekin aloille. Matkailupalveluissa viipymä on lisääntynyt ja tämä on tuonut uutta kysyntää palveluille. Biotaloudesta on saatu uutta kasvua. Yritysten asiakasrakenne on monipuolistunut ja yritykset hakevat kv-asiakkuuksia. Kolme kansallisesti tai kansainvälisesti toimivaa yritystä on viimeisen vuoden aikana rakentanut yli 2 000 neliötä uutta hallitilaa myynnin kasvaessa. Kunnassa on kevyitä metsäkoneita kahdeksaan maahan toimittava yritys, malminetsintäkalustoa Lappiin tarjoava yritys ja Suomen laajuista verkkokauppaa pyörittävä kalusteliike. Kunta suunnittelee uutta koulua nykyisen koulun vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Ranualla nähdään tärkeänä valmistautuminen Suhangon kaivoksen avautumiseen. Hanke on ollut pitkään vireillä ja sille on saatu uusi omistaja.

Rovaniemelle tavoitellaan Napapiirin Kiertotalouspuistoa, joka olisi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimiva lappilaisten toimijayritysten ja materiaalivirtojen ympäristö. Kiertotalouspuiston toiminta perustuu teollisiin symbiooseihin. Hankkeen tavoitteena on luoda kasvualusta arktisen kiertotalouden innovaatioille sekä mahdollistaa kiertotalouteen liittyvän nykyisen ja uuden yritystoiminnan kehittyminen ankkuroitumalla osaksi kiertotalouspuistoa. Alueen vahvojen yritysten rinnalle etsitään uusia toimijoita sekä edelläkävijöitä, jotka hyötyvät alueen sijainnista,
raaka-aineista ja toimijoiden välisistä synergiaeduista. 

 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysyntä on ollut Rovaniemen seutukunnassa jo useita vuosia kasvussa, mikä näkyy myös alueen kokonaishenkilöstömäärän lisääntymisenä. TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Rovaniemen seutukunnassa viime vuonna yli 7 300. Työvoiman kysynnässä näkyvät vahvasti matkailun kasvu heijastuen useille toimialoille, terveydenhuolto- ja sosiaalialan työvoiman tarve sekä rakentaminen.

Työvoiman saatavuuden haasteita on yhä useammilla aloilla. Terveydenhoitoalan työvoiman saatavuusongelmat ovat lisääntyneet voimakkaasti. Pulaa on myös mm. lastentarhanopettajista. Matkailun voimakas kasvu näkyy lisääntyneinä sesonkityövoiman rekrytointivaikeuksina (mm. kokit, tarjoilijat, oppaat, kerroshoitajat, taksinkuljettajat, linja-autonkuljettajat). Haasteena on perehdyttäminen ja laajentuneet kielitaitovaatimukset. Pulaa osaajista on myös useissa rakentamisen ja ohjelmisto- ja tietotekniikka-alan ammateissa.

Rovaniemi on osaamisen keskittymä. Ammatilliseen sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistotasoiseen koulutukseen hakeudutaan laajalti maakunnasta ja muulta Suomesta. Rovaniemi kiinnostaa myös kansainvälisiä opiskelijoita. Monipuoliset opiskelumahdollisuudet helpottavat työvoiman saatavuutta tietyillä aloilla ja saavat nuoret pysymään seutukunnalla. Matkailuala ja kauppa tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia työskennellä opintojen ohessa.

Ratkaisuja työvoiman saatavuuden haasteisiin haetaan yhteistyön kautta. TE-palvelujen lisäksi Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut on järjestänyt aktiivisesti rekrytointitapahtumia ja infotilaisuuksia yhdessä yritysten kanssa. Rovaniemi on mukana Lapin kasvupalvelupilotissa yhtenä viidestä pilottikunnasta. Räätälöidyillä ja monimuotoisilla koulutuksilla voidaan osaltaan ratkaista kohtaanto-ongelmia.

 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työvoiman kysynnän myötä selkeä työttömyyden vähenemistrendi jatkuu. Nuorten tilanne on Rovaniemen seutukunnassa työmarkkinoilla Lapin keskimääräistä parempi nuorten työttömyyden vähenemisen hidastumisesta huolimatta. Yli 50-vuotiaiden työttömyys on alentunut kokonaistyöttömyyttä enemmän. Myös rakennetyöttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ovat vähentyneet. Pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuussa lähes 30 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Rovaniemi oli mukana vuoden vaihteessa päättyneessä työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa. Toiminta pitkäaikaistyöttömyyden alenemiseksi jatkuu Rovaniemen kaupungin työllisyysyksikön ja TE-toimiston yhteistyönä työllistämishankkeiden tukemana. Nuorten tilannetta tuetaan mm. ohjaamotoiminnalla. Nuorten ohjaamotoiminnan hyviä käytäntöjä halutaan Rovaniemellä viedä laajemmin työttömien palveluihin.