Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Osaaminen ja tutkimustoiminta

Mahdollisuudet
 • Monipuolinen koulutustarjonta vastaten alueen työelämän muuttuvia tarpeita
 • Suhteellisen kattava alueen elinvoimaisuutta palveleva oppilaitosverkosto
 • Korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelma ja arktisen erikoistumisen klusterit arktisen tutkimus- ja kehittämisosaamisen hyödyntäjänä ja vahvistajana
 • Uudet koulutusinnovaatiot, koulutusosaamisen tuotteistaminen sekä työelämään suunnattujen erilaisten osaamisen kehittämispalvelujen edistäminen
 • Digitaalisten oppimis- ja palveluympäristöjen kehittäminen alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin
 • Oppilaitosten, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän ja julkissektorin yhteistyö tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa
 • Monikulttuurisuuden hyödyntäminen kehittämisessä (maahanmuuttajat, kansainväliset opiskelijat ym.)
 • Kansainväliset kumppanuudet ja uudet verkostot
 • Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen
Riskitekijät
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (ml. tutkimuslaitokset) resurssien vähäisyys
 • Koulutusleikkaukset heikentävät koulutustarjontaa ja osaavan työvoiman saantia
 • Tutkimustoiminnan ja korkeakoulutuksen keskittyminen valtakunnallisesti muutamiin keskuksiin
 • Koulukiinteistöjen kunto ja sisäilmaongelmat

 
Näkökulmia muutokseen varautumiseen ja uudistumistarpeisiin

Lapissa rakennetaan toimialat ylittävää älykkään erikoistumisen klusteria (Arctic Smartness), jonka lähtökohtana on alueellisen yhteistyön vahvistuminen elinkeinoelämän sekä tutkimus-, kehitys-ja innovaatiotoiminnan kesken sekä yritysten kv-liiketoiminnan kasvun tukeminen. Verkostoitumisen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa alueen yrityksille ja muille toimijoille sekä lisätä selkeästi alueelle saatavaa kansainvälistä rahoitusta. Onnistuessaan klusteritoiminta edistää yritysten erikoistumista ja niiden pääsyä uusille markkinoille, tukee niiden kansainvälistymistä sekä auttaa yrityksiä tunnistamaan omat vahvuutensa. Globaalissa taloudessa alueiden menestymisen turvaajana on laadukas ja kansainvälinen tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Korkeakoulukentän yhä tiiviimmällä yhteistyöllä vahvistetaan koulutusalojen osaamista ja resursseja sekä niiden erityisosaamista. Lapin korkeakoulukonserni sekä eri koulutusasteet yhdistävä Matkailualan tutkimus-ja koulutusinstituutti toimivat yhteistyöfoorumeina ja yhteistyötä lisätään uusilla, vastaavilla toimintamalleilla ja yhteistyömuodoilla. Lapin tieto- ja neuvontapalveluita kehitetään laaja-alaisessa yhteistyössä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä parannetaan koulutuksen joustavuutta ja työelämäyhteyttä ja pystytään vastaamaan alueellisten tarpeiden lisäksi myös valtakunnallisiin tarpeisiin. Digitaalisisten oppimis- ja palveluympäristöjen kehittämisellä vastataan alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin ja varmistetaan koulutuksen laatu, saatavuus ja saavutettavuus. Korkeakoulujen ja niiden kehittämisen tulee kulkea kehityksen edellä, tunnistaa tulevia trendejä ja heikkoja signaaleja sekä analysoida niiden mahdollisia vaikutuksia alueen kehittymiselle. Näin korkeakoulut voivat varautua tulevaan ja mm. suuntaamalla koulutusta ja sen sisältöjä sekä ohjaamalla tki-toimintaa voidaan tuottaa sellaista osaamista ja kehittämistyötä, jotka parhaalla tavalla vastaavat alueen tuleviin tarpeisiin.

Koulutuksen ennakointia kehitetään ja hyödynnetään systemaattisesti sekä vahvistetaan yhteyttä kansalliseen ennakointiin yhteistoiminnassa oppilaitosten, viranomaisten ja elinkeinoelämän kesken.