Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Oikeusturva - Tiedonlähteitä

 

Päivitystiedot

Päivitetty: 8.6.2017

Seuraava päivitys: 30.6.2018

 
 

Oikeusturva

Oikeusturva

Aluehallintoviraston käsittelemistä hallintokanteluista noin 80 prosenttia kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hallintokantelujen määrä on kokonaisuutena pysynyt kuluvalla vuosikymmenellä suhteellisen tasaisena. Kanteluratkaisuista noin 40-70 % johtaa jonkinasteiseen hallinnolliseen ohjaukseen. Talous ja velkaneuvonnan tarve on jatkuvaa ja ylivelkaantuneiden joukossa on entistä enemmän nuoria.

Pysyy ennallaan

 

Kanteluista noin 80 prosenttia kohdistuu sosiaali- ja terveystoimeen. Kantelu on merkittävä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon potilaiden oikeusturvakeino, sillä terveydenhuollossa ei pääsääntöisesti tehdä valituskelpoisia hallintopäätöksiä. Sosiaalihuollossa palvelun antaminen taas perustuu muutoksenhakukelpoiseen päätökseen, joten sosiaalihuollon kanteluissa on pääosin kyse menettelyllisistä asioista.

Lapissa sosiaali- ja terveystoimen hallintokantelujen määrä kokonaisuutena on pysynyt 2000-2010 - luvuilla lähes ennallaan, vaikka muualla maassa niiden määrät ovat olleet selvässä nousussa. Tähän on vaikuttanut se, että Lapissa on perinteisesti panostettu ennakkovalvontaan ja viranomaisten ohjaukseen, jolloin kanteluja aiheuttavia tilanteita on kyetty ennalta estämään. Poikkeuksena tästä trendistä terveydenhuollon kanteluja tuli kuitenkin vuonna 2014 vireille selvästi tavanomaista enemmän. Tähän vaikuttivat osaltaan terveydenhuollon muutokset mm. ensihoitoon liittyen. Ohjausta ja neuvontaa on oikeusturva-asioissa annettu ennaltaehkäisevästi myös asiakkaille. Kanteluratkaisuista n. 40-70 prosenttia on sisältänyt jonkinasteisesta hallinnollista ohjausta, joten kantelujen kohteina olevien toimijoiden menettelyissä on edelleen puutteellisuuksia. Usein ilmeneviä hyvän hallinnon vastaisia epäkohtia ovat päätöksen viipyminen tai päätöksen kokonaan antamatta jättäminen tai puutteelliset perustelut. Asiakasmyönteinen tulkinta ei myöskään aina toteudu. Potilasasiakirjojen laatimisessa on terveydenhuollossa yhä puutteellisuuksia.

Aluehallintovirasto voi nykyisin - asian laadun niin vaatiessa - siirtää vireille tulleen sosiaali- tai terveydenhuollon kantelun palvelun järjestäneeseen toimintayksikköön muistutuksena käsiteltäväksi. Tämä mahdollisuus tehostaa kantelujen käsittelyä ja siten parantaa asiakkaiden oikeusturvaa. Vireille tulleista sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluista runsas neljäsosa onkin siirretty muistutuksena käsiteltäviksi.

Oppilaiden ja opiskelijoiden oikeusturva on Lapissa tehtyjen kantelujen ja oikaisuvaatimusten vähäisen määrän perusteella hyvä: sosiaali- ja terveystoimeen verrattuna tapauksia on huomattavasti vähemmän ja tilanne on pysynyt suhteellisen vakaana vuodesta toiseen. Muutoksenhaut opetustoimessa painottuvat oppilaspaikkavalituksiin.

Kunnan hallintomenettelyistä tehtävien kunnalliskanteluiden määrä on ollut vähäinen.

Talous- ja velkaneuvonnan tarve on jatkuvaa, kuitenkin niin, että taloudellisista suhdanteista riippuen tarve vaihtelee. Ylivelkaantuneiden joukossa on entistä enemmän nuoria.

Kilpailun esteitä poistetaan ja turvataan toimivat markkinat sekä kuluttajien luottamus niihin. Merkittäviä kilpailun esteitä ei ole Lapissa juurikaan havaittu.

Kehitysnäkymiä

Niukkenevat resurssit julkisten palvelujen järjestämisessä ja lisääntynyt palvelujen kysyntä aiheuttavat haasteita väestön oikeusturvalle sekä alueelliselle tasa-arvolle. Aluehallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden uudelleenjärjestelyillä on vaikutusta myös oikeusturvaan. Sähköisten palvelujen kehittäminen ja käytön lisääminen tehostavat toimintaa. Palvelujen ulkoistamiset suhteessa julkisen vallan käyttöön ja virkasuhdetta perustuslain mukaan edellyttäviin tehtäviin luovat haasteita oikeusturvan ja laillisuusvalvonnan näkökulmasta.

Viimeisimmän tiedon mukaan talous- ja velkaneuvontapalvelu siirtyy vihdoin vuoden 2019 alusta kunnilta valtiolle oikeusaputoimistojen hoidettavaksi, minkä voidaan arvioida parantavan tai ainakin yhdenmukaistavan palvelun saatavuutta. Markkinoilla tapahtuva keskittyminen suurempiin yksiköihin tulee aiheuttamaan haasteita kilpailutilanteelle ja kuluttajan asemalle myös Lapissa. Julkisten hankintojen valvontatoimivalta on nyt säädetty Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtäväksi; aiemmin erityistä valvojaa ei ollut julkisissa hankinnoissa. Tämän voidaan odottaa parantavan oikeusturvaa ja julkisten hankintojen tehokkuutta. Harmaan talouden torjumiseen panostetaan edelleen muun muassa tiiviillä viranomaisyhteistyöllä verottajan ja poliisin kanssa.