Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Mitä on ennakointi uudessa maakunnassa? -webinaari

Itä- ja Pohjois-Suomen alue-ennakointiyhteistyössä järjestettiin tammikuussa 2017 yhteinen webinaari neljässä eri alueraadissa: Etelä-Savossa, Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Yhteydet viriteltiin videoyhteyksien kautta ja aiheena oli kaikkia suuresti pohdituttava teema: Mitä on ennakointi uudessa maakunnassa? Alustajina alueraatien keskusteluille toimivat Jenni Airaksinen Tampereen yliopistolta, Kaisa Oksanen Valtioneuvoston kansliasta ja Mikko Dufva VTT:ltä.

Lapin alueraati koolla

Lapin alueraati koolla

 

Syvennytään teemoihin ja opitaan toisilta

Webinaarin aikana etsittiin vastauksia kysymyksiin: Mikä rooli ennakoinnilla on alueiden kehittämisessä nyt ja miten se muuttuu tulevaisuudessa? Mitä asioita alueellisessa ennakointityössä olisi otettava huomioon maakuntauudistus huomioiden? Miten ennakointi saadaan yhä tiiviimmäksi osaksi päätöksentekoa? Mitkä asiat ennakoinnissa voisi tehdä täysin uudella tavalla?

Webinaari rakentui kolmen asiantuntijakierroksen pohjalle. Ensimmäiseksi Jenni Airaksinen alusti ennakoinnista monimutkaisessa johtamisessa. Toisella kierroksella perehdyttiin alueelliseen ennakointityöhön ja maakuntauudistukseen Kaisa Oksasen johdattelemana. Viimeisellä kierroksella pohdittiin Mikko Dufvan johdolla, miten ennakointi voitaisiin saada yhä tiiviimmäksi osaksi päätöksentekoa.

Erilaisia näkökulmia ja painotuksia

Lapin alueraadissa pohdittiin, soveltuuko lappilainen ennakoinnin toimintamalli uuden maakunnan toimintaan. Ennakointi nähtiin myös merkittäväksi osaksi päätöksentekoa; ennakointimenetelmiä ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien pohdintaa voisi hyödyntää laajemminkin uuden maakunnan toiminnassa. Jotta tulevaisuuskuviin voitaisiin samaistua, niissä tulisi olla jokin tarttumapinta. Luovina menetelminä Lapissa on hyödynnetty esimerkiksi näytelmiä, tulevaisuuden muistelua sekä tulevaisuuden uutisten ja tekstaripalstojen tekemistä.

Etelä-Savon alueraadissa vilkkainta keskustelua sai aikaan tulevaisuuskuvien kytkeminen ihmisten arkipäivään. Kohderyhmän ja toimijan arki olisi tunnettava ja mietittävä tilannekohtaisesti, ketkä ovat kulloinkin loppukäyttäjiä ja minkälaisia tarpeita heillä on. Toimijoille tulisi taata valmiudet mieltää tulevaisuuskuvia omien töidensä, organisaatioidensa sekä asiakkaittensa kannalta. Tiedon ymmärrettävyyteen, kieleen, diskurssiin ja ilmaisuun tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota, kuten myös panostaa ennakoinnin lopputuotteen visuaalisuuteen käyttämällä infografiikkaa ja kuvitusta.

Kainuussa mietittiin ennakoinnin ja ennakointitiedon näkymistä toimenpiteissä ja poliittisessa päätöksenteossa nyt ja tulevaisuudessa. Nähtiin, että niin sanotussa asiantuntijaennakoinnissa asioita tarkastellaan pitkälle tulevaisuuteen, kun taas poliittisessa päätöksenteossa tarkasteluaika on yleensä hyvin lyhyt. Lisäksi asiantuntijat pyrkivät laajaan, asioiden eri puolet huomioivaan näkemykseen, kun puolestaan päätöksenteossa tarkastelukulma voi olla suppeampi. Uudessa maakunnassa näiden toivotaan olevan lähempänä toisiaan. Maakuntauudistus tarjoaa mahdollisuuden kytkeä ennakointi saumattomaksi osaksi uuden maakunnan toimintaa.

Pohjois-Karjalan alueraadissa keskustelu painottui tulevaisuustyön luonteeseen: Ennakointi nähtiin keskeisenä osana uudistusprosesseja eikä niinkään tekijöihinsä sidoksissa olevana toimintana. Ennakoinnissa on oleellista tavoitteellisuus - eli toiminnalla pyritään vaikuttamaan tulevaisuuteen. Vaikuttamisen kannalta on tärkeää, että tulevaisuustyössä päästään konkreettiselle tasolle ja mukaan saadaan oikeat ihmiset ja verkostot. Tulevaisuustyölle ja keskustelulle pitää myös varata aikaa ja yhteinen tila - digi- tai tiedonsiirtoalustat eivät riitä yhteisen tulevaisuuden suunnittelulle, vaan niiden lisäksi tarvitaan vuorovaikutusta ja sitoutumista yhteistyöhön.

Mitä opimme?

Keskustelut osoittivat, että ennakointia voidaan hyödyntää monin tavoin uudessa maakunnassa. Uudistus luo oivan tilaisuuden irrottautua ajatuksesta, että vain tietyt henkilöt tekevät ennakointia ja muut hyödyntävät heidän tuotoksiaan. Alueilla tulisi myös osata hyödyntää ennakoinnin eri muotoja ja menetelmiä osana kehittämistä ja päätöksentekoa. Nähtiin, että ennakoinnin painoarvo nousee uudessa maakunnassa, koska tietoa tarvitaan esimerkiksi palvelujen hankkimisen pohjaksi. Ennakoinnissa ja uuden maakunnan toiminnassa verkostot ja yhteistyökumppanit ovat tärkeitä. Maakuntauudistuksen myötä on mahdollista luoda toimintamalli, jossa oppilaitokset, yritykset, päätöksentekijät ja muut tahot yhdessä rakentavat tulevaisuuden maakuntaa.

Tilaisuus onnistui kaikin puolin niin hyvin, että webinaareja tullaan jatkossa järjestämään vuosittain. Käsiteltävä teema päätetään yhdessä. Videoyhteydellä järjestetty webinaari on kustannusten, ajankäytön ja yhteisen keskustelun kannalta tehokas ratkaisu. Videoyhteys lisäksi mahdollistaa luontevan keskustelun alustajien kanssa.

Webinaarin aikataulutus toteutettiin seuraavasti: puolen tunnin asiantuntija-alustus määritellystä teemasta, 15 minuutin keskustelu alueraatien kesken asiantuntijan antamasta kysymyksistä ja lopuksi yhteensä puoli tuntia alueraatien vastausten läpikäymiseen yhdessä ja tarkentavien kysymysten esittämiseen asiantuntijoille. Iltapäivän webinaarissa ehdittiin käydä kolme asiantuntijakierrosta aikataulun puitteissa. Webinaarin toteutus sai kiitosta toimivuudestaan sekä alustajilta että alueraatilaisilta. Itä- ja Pohjois-Suomen ennakointiväki suosittelee mallia myös muille alueille ja toimijoille.