Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

Mahdollisuudet
  • Luoda terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä lappilaiset erityisolosuhteet huomioiden
  • Edistää eri maankäyttömuotojen yhteensovittamista
  • Mahdollistaa elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja toimivan kilpailun kehittyminen
  • Mahdollistaa kasvualueilla riittävä asuntotuotanto
  • Mahdollistaa yhdyskuntien toimivan rakenteen ja hyvän rakentamisen toteutuminen
  • Mahdollistaa rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen sekä luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen vaalimisen
Riskitekijät
  • Suunnittelematon yhdyskuntakehitys voi johtaa eri väestöryhmien kannalta eriarvoiseen kehitykseen
  • Eri maankäyttömuotojen välisten intressien yhteensovittavan suunnittelun puuttuminen voi johtaa erityisesti elinkeinojen välisten ristiriitojen kärjistymiseen
  • Suunnittelematon kehitys voi johtaa luonnonarvojen ja rakennetun ympäristön arvojen heikkenemiseen

 
Näkökulmia muutokseen varautumiseen ja uudistumistarpeisiin
Maankäytön suunnittelulla voidaan edistää viihtyisän asuinympäristön muodostumista, eri väestöryhmien kannalta tasapainoisen yhdyskuntarakenteen muodostumista sekä mahdollistaa elinkeinojen kehittyminen Lapin erityiset luonnonarvot huomioiden. Kaupunkiseutujen kehittymisen edellytyksiä voidaan parantaa niin elinkeinojen kehittymisen ja asumisen näkökulmista. Tulevaisuudessa tulee varautua kehittyvillä alueilla yhä kiihtyvään asuntotuotantotarpeeseen sekä liiketoimintaedellytysten turvaamiseen. Matkailukeskusten alueella maankäytön suunnittelulla tulee varmistua hallitun kasvun tapahtuvan Lapin erityiset luonnonarvot ja matkailu vetovoimatekijät huomioiden. Maankäytön suunnittelussa tulee varautua suurhankkeiden (tuulivoimapuistojen, kaivosten ja teollisuuslaitosten) sujuvaan ja intressien yhteensovittavaan kaavoittamiseen, ympäristövaikutusten arviointiin sekä luvitukseen riittävin voimavaroin.