Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus - Tiedonlähteitä

 

Päivitystiedot

Päivitetty: 13.6.2017

Seuraava päivitys: 30.6.2018

 
 

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

Lapissa laaditaan maankäytön suunnitelmia suurhankkeisiin (kaivokset, teollisuushankkeet, tuulivoima ja matkailu) liittyen, mutta myös kuntataajamien kehittämiseksi sekä suunnitelmallisen loma-asumisen mahdollistamiseksi. Lisäksi logistiset, esimerkiksi pohjoisten meriväylien merkittävyyden kasvua ennakoivat ratkaisut ovat tärkeitä pitkälle tulevaisuuteen tähtäävässä alueiden käytön suunnittelussa. Lapin tasapainoisen kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää huolehtia luonnonympäristön ja erämaisen imagon säilymisestä sekä kyseisten arvojen yhteensovittamisesta erilaisten, muun muassa suurhankkeisiin liittyvien maankäyttötarpeiden kanssa.

Hyvät kehitysnäkymät

 

Lapissa on vireillä lukuisia valtakunnallisestikin mittavia hankkeita, mikä on näkynyt muun muassa maakuntakaavoituksessa. Ympäristöministeriö vahvisti osittain Länsi-Lapin maakuntakaavan, joka sai lainvoiman syksyllä 2015. Ympäristöministeriö vahvisti Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan 13.1.2016. Korkein hallinto-oikeus on antanut 16.2.2017 päätöksen Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen vahvistamista koskevassa asiassa. Kaavasta tehtiin kolme valitusta, jotka hylättiin. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa on tarkistettu alkusyksystä 2016 saatujen muistutusten perusteella. Natura-alueita korvaavista alueista on tehty selvitys ja esitys valtioneuvostolle Naturasta poikkeamiseksi. Poikkeamisesitys koskee Kemihaaran allasta ja Sallatunturin matkailualueen laajennusta. Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laaditut vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan 28.11.2016. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa on ympäristöministeriössä ja menossa valtioneuvoston käsittelyyn Naturasta poikkeamisen takia. Pohjois-Lapin maakuntakaava on kuulutettu vireille.


Merkittäviä kaavahankkeita kuntatasolla ovat esimerkiksi vireillä olevat Kemijärven keskustan osayleiskaava ja Inarijärven yleiskaavat (Inarijärven yleiskaava ja Ivalon alueen yleiskaava). Erilaisiin hankkeisiin liittyen laaditaan lukuisia yleis- ja asemakaavoja muun muassa tuulivoimapuistoille ja kaivoksille. Kyseisissä hankkeissa tärkeää on kaavoitus- ja YVA-prosessien yhteensovittaminen. YVA-lain muutos, joka tuli voimaan 16.5.2017 edistää yhteensovittamista. Varsinkin tuulivoimahankkeiden ohjaamisessa maakunnallinen suunnittelu ja selvitykset ovat osoittautuneet hyvin tärkeäksi. Matkailualueiden maankäytön suunnittelulla varaudutaan aktiivisesti tulevaisuuden tarpeisiin ja eri puolilla Lappia on vireillä useita kaavoitushankkeita. Lapissa on paljon erilaisia matkailukeskittymiä. Levin ja Ylläksen kaltaisissa kansainvälisissä laskettelukeskuksissa kaavoituksella on mahdollistettu suurimittakaavainen matkailurakentaminen, myös Saariselällä matkailukeskuksen vuodepaikkakapasiteettia on liki kolminkertaistettu aikaisempaan nähden. Muitakin Lapin kannalta tärkeitä matkailun kehittämistä tukevia kaavoitushankkeita on käynnissä esimerkiksi Rovaniemellä ja Muoniossa. Matkailun maankäytön kokonaisvaltaisen suunnittelun edistämiseksi on laadittu Lapin matkailun maankäyttöstrategia.

Kehitysnäkymiä

Maankäytön suunnittelu jatkuu monenlaisten hankkeiden muodossa Lapissa myös lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka tuli voimaan 1.5.2017 edistää ja sujuvoittaa kaavoitusta ja rakentamista hallitusohjelman mukaisesti. Yleisestä yhteiskunnallisesta ja ikärakenteen muutoksesta johtuen väestö keskittyy Lapissakin taajamiin. Kehityssuunta aiheuttaa haasteita harvaanasuttujen seutujen infrastruktuurin kehittämiselle (ylläpidolle), palveluiden järjestämiselle ja myös maankäytön suunnittelulle. Taajamissa on tarpeita erilaisille asumismuodoille. Erityisesti kaupunkiseuduilla maankäytön suunnitelmallisuuden varmistaminen vaatii yleis- ja asemakaavojen laatimista. Suurilla hankkeilla on vaikutuksensa myös asumisen järjestämiseen ja Lapissa on tarpeen kehittää esimerkiksi matkailun majoituskapasiteetin ja suurhankkeiden luomien usein väliaikaisten asumistarpeiden yhteensovittamista. Lapissa yhdyskuntarakenteen eheyttäminen vaatii erilaisia toimia kuin Etelä-Suomessa.


Matkailun kasvulle luodaan edellytyksiä asemakaavoituksella lainvoiman saaneisiin yleiskaavoihin perustuen. Matkailun kehittämiseen liittyy innovatiivisia elementtejä lasi-igluja, clambing rakennuksia, jotka palvelevat revontulimatkailua. Matkailun edellytysten turvaaminen pitkälle tulevaisuuteen vaatii Lapin luonnonympäristön ja erämaisen imagon vaalimista, mikä tulisi huomioida esimerkiksi kaivos- ja tuulivoimahankkeita suunniteltaessa. Kaivosalueille laaditaan yleensä sekä yleis- että asemakaavat. Lähivuosien aikana laaditaan usealle tuulipuistolle suoraan rakentamiseen oikeuttava yleiskaava. Ensimmäiset puistot ovat jo nyt toiminnassa ja uusia rakennetaan muun muassa Simoon ja Tervolaan. Myös bioenergiahankkeilla saattaa olla suuria alueidenkäytöllisiä vaikutuksia. Suurista hankkeista sekä ilmaston muutoksesta ja lämpenemisestä johtuen avautuu uusia mahdollisuuksia esimerkiksi pohjoiselle meriliikenteelle. Uusia Lapin monet kehityssuunnat huomioivia kuljetusreittejä tutkitaan muun muassa maakuntakaavoituksen yhteydessä.