Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Kulttuuri ja saamelaiskulttuuri

Mahdollisuudet
 • Rikas, monimuotoinen lappilainen kulttuuri ja luonto
 • Uudessa Lapin maakunnassa kulttuurin ja taiteen merkitys kasvaa ja kehittämistä tehdään yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa
 • Kuntien vireä kulttuurityö
 • Kulttuuritoiminta hyvinvoinnin edistäjänä koko maakunnassa
 • Ekosysteemipalveluiden ja luovan talouden rajapinnoilla syntyy uutta koulutusta, tutkimusta ja liiketoimintaa
 • Valtakunnan toinen taiteen yliopisto-opetus Lapin alueella monipuolistaa taiteen ja kulttuurin tarjontaa sekä luo uutta yrittäjyyttä
 • Kulttuurialan koulutus toisella asteella sekä ammattikorkea- että yliopistotasoisena sekä Pohjoisen kulttuuri-instituutti kulttuuria kokoavana ja kehittävänä verkostoyksikkönä
 • Alueella kolme taidemuseota sekä laadukasta orkesteri- ja teatteritoimintaa, jotka tarjoavat monipuolisia kulttuurisisältöjä ja mahdollistavat taiteen esittämistä
 • Taiteen edistämiskeskus/aluetoimipiste lappilaisen taiteen ja kulttuurin edistäjänä
 • Saamelaisten kielten, saamelaiskulttuurin ja saamelaisten elinkeinojen ymmärtäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen
 • Rajat ylittävä kulttuurinen kanssakäyminen
 • Kansainvälisesti kiinnostava alue, joka aktivoi kansainväliseen kulttuuriseen vuorovaikutukseen
 • Toimialojen rajat ylittävästä tuotekehityksestä uutta liiketoimintaa
 • Arktisen muotoilun osaamiskeskus innovaatioiden alustana
 • Soveltava taide ja muotoilu alueen erityisolosuhteiden osaajana ja uusien mahdollisuuksien tarjoajana
 • Vireä taiteen ja kulttuurin paikallinen ja alueellinen harrastus- ja järjestötoiminta
 • Monikulttuurisuuden hyödyntäminen palvelutarjonnassa ja tuotteistuksessa
 • Sisältöjä paikallisesta kulttuurista matkailutuotteille ja luoville aloille
 • Luovat alat kehittyvä toimiala, paljon pieniä yrityksiä, joilla voi olla kasvupotentiaalia             
              
Riskitekijät
 • Lapissa on paljon tuotanto- ja palvelukapasiteetiltaan pieniä ja paikallisille markkinoille suuntautuneita yrityksiä, joilla on vähäiset kansainvälistymisvalmiudet ja
 • heikot yhteistyö- ja verkostoitumisvalmiudet toimialan sisällä ja toimialojen välillä.
 • Yritykset eivät kehity, jolloin eivät pysty työllistämään alan osaajia ja toisaalta koulutetuilla ei ole mahdollisuuksia yritystoiminnan aloittamiseen tai muuhun itsensä työllistämiseen. Osaajat muuttavat maakunnasta pois.
 • Työmarkkinoilla ei tunneta eikä tunnisteta luovien alojen potentiaalia.
 • Innovaatioita ei osata kaupallistaa eikä suojata.
 • Koulutusleikkaukset johtavat nuorten poismuuttoon paikkakunnilta ja köyhdyttävät kulttuuritarjontaa ja -kulutusta.
 • Taiteen ja kulttuurin koulutus, tutkimus ja resurssit keskittyvät suurimpiin asutuskeskuksiin valtakunnallisesti ja alueellisesti.
 • Saamen kielen aseman heikentyy.
 • Kuntien talousvaikeudet heijastuvat kulttuuripalvelujen resursointiin, saatavuuteen ja tukitoimiin.
 • Kulttuurin ja taiteen merkitystä hyvinvoinnille ei hyödynnetä riittävästi.
 • Kulttuurialan koulutusta ajetaan alas.         
 
Näkökulmia muutokseen varautumiseen ja uudistumistarpeisiin

Uudessa Lapin maakunnassa taide ja kulttuuri tulisi valita yhdeksi painopisteeksi, jolle varataan riittävä henkilöstöresurssi yhteiseen valmisteluun ja kehittämistyöhön kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuri ja taide lisää hyvinvointia, osallisuutta ja kuntien elinvoimaa sekä osaltaan ennaltaehkäisevästi vähentää sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia. Kulttuuripalveluilla on yhä kasvava merkitys hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäjänä. Taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämiselle on paljon potentiaalia. Kulttuurin, taiteen ja hyvinvointisektorin yhdyspinnoilla syntyy uutta työllisyyttä ja yrittäjyyttä lisääviä palveluja ja konsepteja. Kulttuuri- ja taidepalvelut ovat merkittävä osa Lapin matkailun palvelutarjontaa. Kasvava matkailuala luo myös mahdollisuuksia kulttuurin ja luovien alojen kehittymiselle.

Lapin kunnissa yleiseen kulttuuritoimintaan resursoidaan valtakunnallista tasoa vähemmän. Kulttuuripalvelujen organisoinnin ja tuottamisen tavat ovat Lapin kunnissa moninaiset ja vaihtelu kuntien välillä suurta. Toisaalta Lapissa on kansainvälisesti merkittäviä kulttuuri- ja taideyksiköitä. Kirjastojen rooli laajana kulttuuriverkostona ja lähipalvelujen tuottajana tulee jatkossa voimistumaan.

Digitaalisuutta kulttuuri- ja taidepalveluiden tarjonnassa ja hyödyntämisessä tulee edistää. Väestön ikääntyminen voi lisätä kulttuurikysyntää. Lasten ja nuorten kulttuuriin resursoimalla varmistetaan ja luodaan pohjaa maakunnan asukkaiden hyvinvoinnille. Kulttuurien moninaisuus toimii kasvupohjana uudenlaisille kulttuuripalveluille. Palvelutuotannossa etsitään verkostomaisia toimintamalleja kuntien, kolmannen sektorin toimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa.

Uutta liiketoimintaa voi syntyä toimialojen rajat ylittävästä tuotekehityksestä. Luovat alat on kehittyvä toimiala; paljon pieniä yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia niin sisämarkkinoilla kuin kansainvälisesti. Ekosysteemipalveluiden ja luovan talouden rajapinnoilla syntyy uutta koulutusta, tutkimusta ja liiketoimintaa. Soveltavassa taiteessa ja muotoilussa hyödynnetään alueen erityisolosuhteiden osaamista ja kehitetään uudenlaisia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja. Kulttuuri- ja maisemaympäristönä Lapilla voisi olla mahdollisuuksia toimia luovan toiminnan alustana ja mesenaattiympäristönä. Samoin voisi toimia lappilainen maisema-ja värimaailma sekä hiljaisuus, joita voisi hyödyntää aiempaa monipuolisemmin taiteessa, kulttuurissa ja elinkeinollisesti.

Arktista olosuhdeosaamistaan Lapin yliopisto edistää perustamalla arktisen muotoilun osaamiskeskuksen. Arktisen muotoilun osaamiskeskuksessa kohtaavat tiede, taide ja yritykset. Yhteistyön tuloksena syntyy innovaatioita. Tavoitteena on uudistaa ja kohdentaa tiedekunnan tutkimustoimintaa sekä siihen liittyviä toimintaympäristöjä ja toimintamalleja yhdessä alueellisen elinkeinoelämän ja kehitysorganisaatioiden kanssa siten, että kokonaisuus palvelisi entistä paremmin aluetta ja sen elinkeinoelämää. Osaamiskeskuksella on vahva kansallinen ja kansainvälinen verkosto. Pohjoisuuteen ja arktisuuteen profiloitunut muotoilun osaamiskeskus tukee Lapin älykästä erikoistumista.