Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Kansainvälisyys

 
Mahdollisuudet
  • Yhteistyö Euroopan alueiden ja osin myös Aasian kanssa on voimakkaasti kasvamassa.
  • Pohjoisen foorumin jäsenyys tukee Lapin asemaa Suomen ainoana arktisena alueena ja myös tuo uusia suoria vaikuttamismahdollisuuksia Arktisen neuvoston työhön Suomen puheenjohtajuuskaudelle.
  • Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun maantieteellinen asema EU:n pohjoisimpina korkeakouluina sekä niiden pohjoisuuteen ja arktisuuteen liittyvät sisällölliset painopisteet antavat hyvät edellytykset kansainvälisyyteen liittyvän toiminnan kehittämiselle.
  • Lapista on muotoutunut Euroopan unionin harvaan asuttujen alueiden esimerkkialue  
  • Elinkeinoelämälähtöiset EU- ja globaaleilla markkinoilla kilpailukykyiset klusterit ja ekosysteemit vahvistavat Lapin elinkeinojen kilpailukykyä ja kasvua.      
Riskitekijät
  • Rajaesteet hidastavat kansainvälistymistä
  • Maakuntauudistus sekä Suomessa että naapurimaissa voi väliaikaisesti laskea yhteistyön määrää
  • Suuret muutokset Euroopan komission koheesiopolitiikassa      
  • Euroopan unionin ja Venäjän välien kylmeneminen vaikeuttaa alueella toteutettavaa yhteistyötä ja elinkeinoelämän kehittymisen mahdollisuuksia   

 
Näkökulmia muutokseen varautumiseen ja uudistumistarpeisiin

Jatkuva työ rajaesteiden poistamiseksi auttaa rajojen yli tapahtuvan liiketoiminnan kehittymistä ja pohjoisen suurten investointien tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä myös Lapissa.

Tulevan koheesiokauden tuomiin muutoksiin pystytään valmistautumaan olemalla aktiivisesti mukana verkostoissa, joissa valmistellaan muutosten tausta-aineistoja. Aktiivinen toiminta Euroopan komission asettamien suuntaviivojen mukaisesti tulee vaikuttamaan positiivisesti siihen, miten Lappi näkyy Euroopan kartalla.

Huolimatta länsimaiden ja Venäjän suhteiden ongelmista, Lapissa on pidettävä yllä aktiivista vuorovaikutusta ja yhteistyötä Kaakkois-Venäjän alueiden toimijoiden ja hallintojen kanssa. Syksyllä 2016 käynnistyvä Kolarctic CBC-ohjelma antaa siihen hyvät mahdollisuudet.

Lapin kansainvälisyys tullaan ottamaan huomioon keskeisenä asiana maakuntauudistuksessa. Lapin maantieteellinen sijainti ja sen vaikutukset aluekehittämiseen tunnistetaan uudistuksessa.