Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Itä-Lapin seutukunta, kevät 2019

Kemijärvi, Salla, Posio, Savukoski, Pelkosenniemi

Itä-Lapin seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 16 074 henkilöä. Vuoden aikana väestö väheni 315 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 977.

Itä-Lappi

Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen

Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

0

+

++

Työttömyyden määrä ja rakenne

+

+

+

Työvoiman saatavuus

-

0

-

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alueen selkeäksi veturiksi ja kehittämiskeskiöön on noussut suunnitteilla oleva biojalostamo. Lupa- ja investointipäätöksiä odotetaan lähikuukausina. Kemijärven biojalostamo tulee synnyttämään alueelle ja laajemmin kasvusykäyksen ja luomaan uusia mahdollisuuksia puusta saataville tuotteille.

Alueella korostuu kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen. Luonnontuotteet ja lähiraaka-aineet tarjoavat liiketoimintapotentiaalia koko Itä-Lapin alueella. Biojalostamo tuo investointitarpeita tieinfran parantamiseen ja jalostamo toimii myös vetovoimamoottorina uusille yrityksille, oppilaitoksille ja erilaisille kehittämisorganisaatioille. Puun käytön lisääntyminen tuo positiivisia odotuksia metsäalan yrittäjille.

Itä-Lapissa näkyy matkailun vahva kasvu. Toimenpiteitä tehdään kohti ympärivuotista matkailua. Alueen infra, luonto ja saavutettavuus tukevat vahvasti ympärivuotisuuden kehittämistä. Itä-Lapissa on monipuolinen luonto vesistöineen, joka tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia luontopalveluiden kehittämiseen. Itä-Lapin vetovoimaisuus on kasvanut ja kasvaa. Investointeja olisi tulossa, mutta tukea tarvitaan matkailun perusinfraan, koska harvaanasutussa Itä-Lapissa kapasiteetti on vielä vajaa. Matkailualueiden yrittäjillä on noussut huoli tuulivoimapuistojen tulosta lähialueille.

Posiolla sijaitsee arktinen keramiikkakeskus, joka on kansainvälisesti tunnettu keraamikkojen ja muiden taiteilijoiden kohtaamis- ja työskentelypaikka. Keramiikkakeskus on saanut tehtäväkseen järjestää alan kansainvälisesti arvostetuimman kongressin vuonna 2020 ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa.

Väestön väheneminen, ikääntyminen, syrjäinen sijainti, asumisen pullonkaulat ja pääomien puute tuovat haasteita alueelle. Laajakaista ja runkoverkko-asiat nousevat Itä-Lapissa esille kehittymisen esteenä. Elinkeinorakenteen kapea-alaisuus on haaste osaajien sitoutumiselle. Itä-Lapin alue tarjoaa ns. hyvän elämän etsijöille vetovoimaisen asuinpaikan ja mahdollisuuksia yritystoimintaan tai työllistymiseen uusissa hankkeissa.

 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Liikevaihto on ollut Itä-Lapissa kasvussa koko vuosikymmenen ajan. Seutukunnassa on perustettu paljon yrityksiä.

Kemijärveläinen Boreal Bioref on valmistelemassa biojalostamohanketta Kemijärvelle. Luvat ja lopulliset rahoituspäätöksen saatuaan yhtiöllä on valmiudet käynnistää rakentamisen valmistelu. Keiteleen Kemijärvelle rakentama saha on kehittynyt ja pärjännyt hyvin. Toiminnan vaikutukset ulottuvat laajalle Lappiin. Toiminnan laajeneminen on synnyttänyt uusia työpaikkoja puun hankintaan sekä alihankintayrityksiin. Yhtiön uusi pellettitehdas on valmistunut. Myös muu teollinen toiminta alueella on elinvoimaista.

Itä-Lapin merkittävät uudet ja tulevat hankkeet ovat majoituskapasiteetin lisääminen ja asuntorakentaminen sekä matkailurakentaminen Salla-, Suomu- ja Pyhätuntureille. Pyhätunturin vireillä olevat investoinnit ovat noin 5-10 miljoonan tasoa.

Hanketoiminnalla on voitu edistää alkutuotannon kehittymistä alueella ja oppilaitoksen rooli on ollut keskeinen. Alkutuotannon kehittymiselle nähdään paljon mahdollisuuksia ja toimijat uskovat kansainvälisen viennin lisääntyvän etenkin Aasian suuntaan.

Kemijärvellä on kiinnostus kaupallista kalastusta kohtaan. Kaupungin omistamissa kalankäsittelytiloissa toteutettiin muutostyöt, jotka olivat edellytyksenä alkutuotantotilastatuksen saamiselle. Kaupallinen kalastus on alkanut hyvin, kalastajia on useita ja paikallinen jalostusyritys ostaa kalan.

 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Elinkeinoelämän vilkastuminen on näkynyt ja näkyy työvoiman kysyntänä Itä-Lapissa. Alueen henkilöstömäärän vuosimuutos on ollut positiivinen kahtena viime vuonna. Itä-Lapissa TE-toimistoon ilmoitettiin viime vuonna avoimia työpaikkoja 1 200. Rekrytointitarpeissa näkyy matkailu heijastusvaikutuksineen, hoivapalvelut ja terveydenhuolto, rakentaminen ja kuljetus.

Odotukset ovat korkealla biojalostamohankkeen suhteen, joka toteutuessaan näkyy huomattavina työvoimatarpeina niin rakennus- kuin toimintavaiheen aikana.Toimijoiden yhteistyönä on käynnistetty ennakoiva varautuminen hankkeen työvoima- ja osaamistarpeisiin heijastusvaikutuksineen muille toimialoille. Hanke luo myös mahdollisuuksia uudenlaiselle yrittäjyydelle ja logistiikka- ja kuljetusketjuille. Metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjien huolena on kasvava metsäalan osaavan työvoiman tarve ja saatavuus.

Työvoiman saatavuuden suhteen haasteellisimmat toimialat ovat sosiaali- ja terveysala, matkailu ja kuljetus. Muilla  toimialoilla työvoiman saatavuushaasteita on yksittäin, syynä lähinnä alueen työvoiman rakenne sekä nykypäivän ammatilliset osaamisvaatimukset. Työvoiman saatavuuteen liittyy myös alan ja alueen houkuttelevuus ja palvelut.

Ratkaisukeinoina työvoiman saatavuuteen ovat työvoiman liikkuvuus muualta Lapista, Suomesta ja ulkomailta. Työvoimatarpeet tarjoavat työn perässä muualle muuttaneille paluumuuttomahdollisuuden sekä työllistymismahdollisuuksia Lapin elinolosuhteista kiinnostuneille ml. maahanmuuttajat. Nuorille on tarjolla rajallisesti toiseen asteen koulutusta ja nuoret joutuvat hakeutumaan koulutukseen muualle. Kemijärvi ja Posio ovat mukana Lapin kasvupalvelujen pilottihankkeessa Osaajia Lappiin.

 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömyyden merkittävä väheneminen on jatkunut Itä-Lapissa. Työttömien osuus työvoimasta on kuitenkin edelleen Lapin korkein, mutta alitti vuodenvaihteessa kaikissa kunnissa 15 %. Työttömyys laskee heijastellen elinkeinoelämän työvoimatarpeita ja työvoiman kysyntää. Vuonna 2018 Itä-Lapissa työttömyys laski yli viidenneksellä edellisestä vuodesta näkyen loppuvuodesta erityisesti yli 50-vuotiaiden työttömyyden alenemisena. Yli 50-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden osuus työttömistä on kuitenkin edelleen huomattava ja korkeampi kuin koko Lapissa.

Työnhakijoille, myös pitkäaikaistyöttömille ja ikääntyneille, on löytynyt ratkaisuja työmarkkinoilla. Nuoria työttömissä on vähän, mutta haasteena on ei suoraan työmarkkinoille suuntautuvien painotus. Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat vähentyneet koko Lappia vahvemmin. Rakennetyöttömien osuus työttömistä on kuitenkin huomattava painottuen yli 50-vuotiaisiin miehiin. Itä-Lappi on ollut aktiivinen hakemaan ratkaisuja työttömyyden alentamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen hanketoimintaa hyödyntäen. Kemijärvi oli mukana alueellisessa työllisyyskokeilussa, jossa luotuja hyviä työkäytäntöjä kehitetään edelleen yhteistyöllä. Sallassa työttömien aktivointia tuetaan verkostomaisella kunnan, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen yhteistyöllä.