Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Tiedonlähteitä

Hyvinvointiohjelma - HYVÄ . TEM

Kelasto, Kelan tilastotietokanta

Lapin Sote-Savotta

SOSTE julkaisut

SOTKAnet, Tilasto- ja indikaattoripankki

STM julkaisut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastot ja rekisterit

Terveytemme.fi

Tilastokeskus, Terveys

 
 

Hyvinvointiala                  

 

Toimialan näkymät Lapissa
Työllisyysnäkymät Lapissa
Toimialan ennakointia

Toimialan näkymät Lapissa

 

Lapissa sosiaali- ja terveysalaa pidetään vahvana toimialana ja vahvana työllistäjänä. Alalla tapahtuu sekä rakenteellisia muutoksia että toimintatapojen uudistumista. Palvelurakenteeseen, palvelujen kehittämiseen ja tarjontaan vaikuttavat etenkin väestön ikääntyminen mutta myös asiakkaan valinnanvapaus sekä voimistuva matkailu. Lapissa sosiaali- ja terveysalan tuotanto säilyy ensisijaisesti julkisella taholla. Alueella toimivat pk-yritykset joutuvat kilpailemaan liiketoimintamahdollisuuksistaan kansainvälisten yritysten kanssa. Sosiaali- ja terveysalan johtamiskulttuurissa tapahtuu muutoksia.

 

Toimialan tulevaisuuden haasteet

Hyvinvointialan haasteina on maakunnan väestön ikääntyminen, väestön eriarvoisuuden kasvaminen, työttömyys ja ihmisten syrjäytyminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan hoidon tarve lisääntyy. Samanaikaisesti asiakkaiden palveluiden valinnanvapaus kasvaa. Perusterveydenhuollossa hoidetaan entistä vaativampia potilaita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ohjataan yhä vähemmän julkisia varoja.

 

Palvelurakenteissa ja -ketjuissa tulisi painottua avopalveluihin nykyisen laitospainotteisuuden sijaan. Hoitoketjujen pitäisi toimia yli palvelurajojen. Teknologian hyödyntämistä palveluissa tulisi lisätä parantamalla niiden käytön ohjausta, tukea ja rahoitusta.  

 

Alan vetovoima edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Haasteina ovat henkilöstön osaamisen ylläpito ja jaksaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, erityisosaajien saatavuus ja työntekijöiden pysyminen alalla sekä työyhteisöjen monikulttuurisuuden lisääntyminen. Erityisesti pienten kuntien ongelmana on osaavan työvoiman saatavuus. Koko alueen haasteena on koulutetun henkilöstön riittävyys.

 

Toimialan mahdollisuudet

Kuntalaisia ja asiakkaita pitää osallistaa palvelujen suunnitteluun. Esimerkiksi mielekäs virkistys- ja vapaa-ajan toiminta tukee kaikenikäisten ihmisten omatoimisuutta ja väestön itsestään huolehtimista.

 

Selkeiden palvelurakenteiden ja työnjaon kehittäminen mahdollistaa yhteistyön kolmannen sektorin ja yksityisten yritysten kanssa sekä on lähtökohta monialaisuudelle ja monitoimijuudelle. Palveluketjut voidaan suunnitella myös yli kunta- ja palvelusektorirajojen. Tässä työssä perusterveydenhuollon yksiköt ovat avaintekijöitä.

 

Uusien toimintatapojen kehittäminen kytkeytyy hyvinvointiteknologian kehittämiseen ja sen hyödyntämiseen. Teknologia myös monipuolistaa työtä. Työyhteisöjen monikulttuurisuus voidaan nähdä voimavarana etenkin terveysturismille ja organisaatioiden imagon nostolle.

 

Työllisyysnäkymät

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työmarkkinanäkymät Lapissa ovat hyvät. Osaajia tarvitaan eri ammattiryhmistä. Alueella on odotettavissa työvoimapula työvoimantarpeen kasvaessa väestön kehityksen ja elinkeinonelämän myönteisen kehityksen myötä.

 

Toimialan tulevaisuuden osaamisalueita

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa tarvitaan moni- ja yleisosaamista. Erikoisosaaminen keskittyy. Ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen ja niihin liittyvä osaaminen tulee varmistaa. Hyvinvointiteknologia edellyttää teknologiaosaamisen vahvistamista. Asiakaslähtöisyys, ammatillinen yhteistyö ja monikulttuurisuus luovat työntekijöille omat osaamisvaateensa. Yrittäjyys, vanhustyö ja lähiesimiestyö perustuvat myös osaamiselle, jonka kehittymiseen tarvitaan koulutusta.

(21.2.2013, Hyvinvointialan klusteri) 

Toimialan ennakointia ja tutkimusta

Terveys 2050 - Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta. Demos Helsinki. 2015. 

Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti. Taipale-Lehto, U. & Bergman, T.  OPH. Raportit ja selvitykset 2013:14. 2013.

Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä. Tulevaisuus 2030. Ennakoinnin verkkoraportti. 2013.

Lapsissa on tulevaisuus. Päivähoitoon sekä lapsi- ja perhetyöhön liittyviä tulevaisuuden skenaarioita ja osaamistarpeita. Backman, H., Englund, K ja Nordström, A.. OPH, VOSE-projekti. 2011.

Mistä tekijät sosiaali- ja terveysalalle - työvoimatarpeen ja tarjonnan kehitys vuoteen 2015. TEM-analyysejä 43/2012.
 
SOTE-ENNAKOINTI – sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi Vesterinen, M-L. (toim.). 2011.
 
Terveys ja sosiaalinen hyvinvointi Lapin toimintaympäristökuvaus
 
 
Työvoiman tarve ja osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveysalalla sekä hiusalalla – selvitys kahden koulutuksen järjestäjän alueella. OPH Raportit ja selvitykset 2011:16.