Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 
EnnakointiAreenan antia

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke järjesti EnnakointiAreena -tilaisuuden 22.11.2017 Rovaniemellä. Tilaisuudessa kuultiin kahta asiantuntija-alustajaa: biohakkeri Teemu Arina esitteli puheenvuorossaan ennakoivan terveydenhuollon ja digitaalisen hyvinvoinnin kysymyksiä ja Sitran asiantuntija Nuppu Stenros kertoi kokemuksiaan siitä, millaisia näkemyksiä nuorilla on tulevaisuudesta.  

Teemu ArinaNuppu Stenros


Tilaisuuden alussa kuultiin Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hankkeen tuloksia, jonka jälkeen alustajat ottivat ”areenan” haltuun. Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen ryhmiksi kokoontuneet osallistujat pohtivat asiantuntijoiden heille antamia tehtäviä. Teemun tehtävä ryhmille oli Miten Lapista tehtäisiin biohakkeroinnin kärkikeskus? Nuppu puolestaan haastoi ryhmiä kysymällä Millaisia tulevaisuuskeskusteluja kukin voisi nuorten kanssa käydä sekä miten tulevaisuususkoa voisi tukea nuorten kanssa ja rakentaa omassa työssä ja kohtaamisissa? Tehtäväosuuden jälkeen kuultiin ryhmien vastaukset, minkä yhteydessä ryhmillä oli mahdollisuus haastaa asiantuntijoita pohdinnoillaan ja myös asiantuntijat pystyivät kommentoimaan vastauksia.

 

Kootut palat ryhmien tuloksista

Miten Lapista tehtäisiin biohakkeroinnin kärkikeskus?

 • Ryhmien keskusteluissa painottuivat matkailun ja luonnonvara-alan näkökulmat. Erityisesti pohdittiin sitä, miten Lapin vahvuuksia, kuten puhdasta ilmaa, luontoa ja vettä sekä hiljaisuutta, pimeyttä ja yötöntä yötä voitaisiin hyödyntää matkailijoille suunnatuissa hyvinvointipalveluissa. Lapin asukkaiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tarve ja mahdollisuudet jäivät keskusteluissa taka-alalle.

 • Merkittävä mahdollisuus nähtiin tutkimustiedon hyödyntämisessä; tarvitaan tutkimustietoa, joka osoittaa Lapin olosuhteiden positiiviset vaikutukset hyvinvoinnille. Tutkimustiedon pohjalta voidaan kehittää tuotteita ja palveluja sekä suunnata markkinointia otollisille kohderyhmille.
   
 • Yhteisesti todettiin, että toimialat vielä tällä hetkellä ”tallaavat omia latujaan”. Seuraavalle tasolle pääsemiseksi tarvitaan kuitenkin sekä toimialojen että yrittäjien välistä yhteistyötä.
   
 • Ryhmissä nostettiin esiin kysymys siitä, kuka voisi ottaa kopin biohakkeroinnin kärkikeskuksen luomisesta. Voiko olla vain yksittäisen toimijan, toimialan tai Lapin tehtävä vai tarvitaanko valtakunnan tasoista panostusta? Mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi nähtiin biohakkerointiin keskittyvän kansainvälisen tapahtumakokonaisuuden Biohacker Summit’in järjestäminen Lapissa.   

Millaisia tulevaisuuskeskusteluja sinä voisit nuorten kanssa käydä? Miten tulevaisuususkoa voisi tukea nuorten kanssa ja rakentaa omassa työssä ja kohtaamisissa?

 • Ryhmissä puhuttiin siitä, miten nuoret helposti ajautuvat ajattelemaan tulevaisuudesta musta-valkoisesti ja jopa negatiivisesti. Tästä syystä heitä tulisi kannustaa positiivisiin tulevaisuuskuviin. Tulisi vahvistaa nuorten uskoa siihen, että he voivat vaikuttaa tulevaisuuteen ja heitä koskeviin asioihin. Nuoret tulisi nähdä aktiivisina toimijoina eikä päätösten tekemisen kohteina. Toisaalta ryhmät nostivat esille myös kysymyksen, yleistetäänkö julkisessa keskustelussa liikaa nuorten ajatuksia ja toimintaa? Ajatellaanko, että kaikki nuoret suhtautuvat samalla tavalla esimerkiksi työhön?
 • Onnistuneeksi käytännön esimerkiksi nähtiin Rovaniemen aluelautakuntamalli, jonka yhtenä tavoitteena on lasten ja nuorten osallisuuden ja harrastusmahdollisuuksien vahvistaminen. Kylien kouluilla on haastateltu nuoria siitä, mihin heidän mielestään alueen kehittämiseen varattuja rahoja tulisi käyttää.
 • Jotta nuorten tulevaisuususkoa ja -osaamista voitaisiin vahvistaa, ennakointiotaitoja olisi hyvä sisällyttää esimerkiksi ammattikorkeakouluopintoihin.

 • Nähtiin, että aikuisten ja nuorten välisen keskustelun tulisi olla luonnollista, koska erilliset tulevaisuuskeskustelut voivat tuntua vaikeilta. Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että jokainen vanhempi keskustelee tulevaisuudesta lastensa kanssa ja säilyttää keskusteluyhteyden nuoriin. Aikuisilta kaivattiin ylipäänsä positiivista esimerkkiä ongelmanratkaisusta ja vaikeisiin asioihin suhtautumisesta.

 

Kiitossanat

EnnakointiAreenassa testattiin konseptia, joka mahdollisti aidon vuorovaikutuksen osallistujien ja asiantuntijoiden välillä. Tilaisuudesta saatiin hyvää palautetta jo paikan päällä. Konseptia pidettiin onnistuneena ja mielenkiintoiset asiantuntijapuheenvuorot herättelivät pohtimaan tulevaisuutta uusista näkökulmista. Koettiin, että ryhmätehtävien kautta puhujista saatiin enemmän irti kuin tavallisessa luentomuotoisessa seminaarissa. Tilaisuuden järjestäjät kiittävät asiantuntijoita erinomaisesta panostuksesta ryhmätehtävien suunnitteluun ja vastausten läpikäymiseen sekä osallistujia aktiivisesta työskentelystä!     

 

Keskustelunavaus lappilaisen ennakointityön kehittämiseksi

Olemme tehneet raportin lappilaisesta ennakointityöstä ja sen kehittämisestä, joka sisältää ehdotuksen uudesta lappilaisesta ennakoinnin toimintavavasta. Raportin tavoitteena on avata keskustelua ja tietä lappilaisen ennakointityön uudistamiseksi painottaen tulevaisuustyötä, keskustelua ja aktiivista tulevaisuuden tekemistä. Haluamme tällä keskustelunavauksella tukea lappilaisen ennakoinnin kehittämistä ja olla myös vaikuttamassa siihen, miten ennakointi huomioidaan osana maakuntauudistuksen valmistelutyötä. 

Nykyiseen Lapin ennakoinnin toimintamalliin verrattuna, ehdottamamme uusi ennakoiva toimintatapa tuo esille ennemminkin ennakoinnin prosesseja ja toimintaa kuin toimijoita ja tuotoksia. Lähestymistavalla pyritään pois ajattelusta, että ennakointi on vain tiettyyjen toimijoiden ja ryhmien työtä ja vain tiettyihin tiedon tuottamisen prosesseihin liittyvää. Uudessa toimintatavassa korostetaan ennakoinnin jatkuvuutta, osallistavuutta ja joustavuutta. Uuden tavan käyttöönotto on myös selkeästi strateginen ratkaisu, sillä se pystyy toimimaan vain siihen sitoutuneiden ja sen sisäistäneiden organisaatioiden kautta. Muusta toiminnasta erillisenä kokonaisuutena ennakointityön linkki päätöksentekoon ei mielestämme toteudu. 

Raportissa kuvaamme, miten maakunnallista ennakointia ja tulevaisuustyötä voisi Lapissa tehdä ja mitä askelluksia tarvitaan uuden toimintatavan sisäistämiseksi ja viemiseksi toimintaan. Uudella toimintatavalla tulee olla vahva perusta, joka rakentuu toiminnan legitimiteetin, riittävän resursoinnin ja sovitun koordinoinnin pohjalle. Tämä edellyttääkin ensi vaiheessa keskusteluttamista toimintatavan hyväksyttävyydestä ja toimijoiden sitoutumisesta siihen.

Odotamme mielenkiinnolla  palautteitanne ja kommenttejanne ehdotukseemme, joka on luettavissa osoitteesta:  

http://luotsi.lappi.fi/c/document_library/get_file?folderId=683161&name=DLFE-32532.pdf  

 

Keskustelu ja yhteinen matka kohti uutta lappilaista ennakoinnin toimintatapaa alkakoon!  

 

Ennakointiterveisin,  

Päivi Holopainen                                                                    Tuula Uusipaavalniemi
ennakointikoordinaattori                                                      tutkija
Lapin liitto, Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke      Lapin ELY-keskus
etunimi.sukunimi(at)lapinliitto.fi                                         etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

 

TEM Työmarkkinaennuste - Työllisyyden kasvu vahvistuu ensi vuonna

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kasvaa vuonna 2017 noin 15 000 hengellä ja vuonna 2018 noin 25 000 hengellä.Työllisyys on kääntymässä lievään nousuun teollisuudessa. Rakennusalalla on luvassa vahvaa kasvua, mutta työvoiman saatavuus saattaa muodostua rajoitteeksi. Palvelualalla työllisyyden kasvu on kokonaisuudessaan melko vaimeaa, mutta vaihtelee voimakkaasti eri palvelutoimialoilla.

Tarkempaa tietoa TEMin tiedotteesta, josta löytyy myös linkit ennusteraporttiin sekä tiedotustilaisuuden 7.11.2017 esitysaineistoon ja Youtube-videoihin.

Lyhyen aikavälin osaamistarpeiden koontiraportti julkaistu

Talouden ja työllisyyden nousujohteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen koko maassa. Osaamisen kysyntä on kasvanut monilla aloilla ja jopa osaajapulaa on havaittavissa erityisesti vientialoilla. Näin todetaan ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemyksiin perustuvassa tuoreessa katsauksessa, jossa tarkastellaan lyhyen aikavälin osaamistarpeita.

Lapissa tässä prosessissa päivitettiin viime vuonna tehdyt matkailun ja rakentamisen osaamistarvetarkastelut ja arvioitiin biotaloushankkeiden osaamistarpeita.

Opetushallituksen tiedote ja julkaisu liitteineen löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.

 

Valtioneuvoston 15 muutostekijäkorttia

Valtioneuvoston muutostekijäkortit muodostavat tiivistelmän Valtioneuvoston yhteiset muutostekijät –julkaisusta. 15 muutostekijäkorttia esittelevät päättäjille ja kansalaisille tulevaisuuden toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ja epävarmuuksia tiivistettynä. Kortit on tuotettu ja kirjoitettu ministeriöiden yhteistyönä. Jokaisessa kortissa esitellään keskeinen tulevaisuuden muutos, sen näkymä noin vuoteen 2030 ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia muutoksesta.

Tutustu julkaisuun ja muutostekijäkortteihin täällä.

 

Näytetään tulokset 1 - 5 / 111
Merkintöjä per sivu
Sivu 23